TEMPLA Research‎ > ‎TEMPLA recerca‎ > ‎Projecte II‎ > ‎

Procediments d'anàlisis i investigació

Subsol de les naus en la Catedral
de la Seu D'Urgell
-georradar-, G. Boto Varela

Per interpretar els espais considerarem de manera indissoluble la configuració arquitectònica i els programes visuals que s'hi allotgen. Per explorar la realitat material d'esglésies i de recintes comunitaris tractarem de forma unitària l'estructura edificada i el contingut del seu subsòl, bé sigui excavat (conjunt de Tarragona, claustre de Pamplona, capçalera de Saragossa) o examinat amb georradar (catedral d'Osca). És un requisit metodològic fonamental que la presa de dades del subsòl i de la projecció aèria de les fàbriques s'efectuï de manera sincrònica i observi un mateix sistema d'anàlisi. Les exploracions seran aplicades mitjançant recursos tecnològics (aixecaments, fotogrametria i escàner murari) que aquest grup ja ha emprat en treballs previs. A més, per a aixecaments topogràfics i paramentals se seguirà emprant el tacòmetre amb el programa Tachycad extensió Autocad que, poc emprat encara a Espanya, està especialment concebut per a aquest ús ja que proporciona aixecaments pedra a pedra i estratigrafies murals fins i tot en zones arqueològicament sensibles. Les exploracions geotècniques les realitzarem amb georradar exclusivament a la catedral d'Osca: després d'haver-les realitzat a les catedrals d’Elna, La Seu d'Urgell i parcialment a Vic i Girona, sempre en campanyes dirigides per l'IP d'aquest projecte, hem comprovat satisfactòriament la definició dels resultats. Per complementar l'exploració material serà necessari efectuar exàmens petrològics a fi de poder redactar un mapa litogràfic dels monuments. Aquesta tasca serà assumida pel col·laborador Màrius Vendrell (cat. de mineralogia, UB. Responsable de l'estudio Patrimoni 2.0, consultoria amb la qual hem signat un conveni de col·laboració), que examina a més el tractament epidèrmic dels murs així com les seves afectacions hidròpiques. Així, disposarem de manera conjugada i complementària d'un cúmul d'informació en suport informàtic que, al capdavall, ens permetrà representar les fases constructives, elaborar restitucions 3D de la seqüència constructiva i caracteritzar la genealogia material dels edificis.